-Στην Rebuild Hellas κάθε έργο αντιμετωπίζεται και εκτελείται με γνώμονα πάντα την ποιότητα κατασκευής και την ικανοποίηση κάθε απαίτησης.
-Όλα τα έργα μας επιβλέπονται και συντονίζονται από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς.
-Φιλοσοφία μας αποτελεί η διαφάνεια στα κοστολόγια, η συνεχής ενημέρωση του ιδιοκτήτη και η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
-Πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εργασία σας παρουσιάζουμε την πρότασή μας σε τρισδιάστατο σχέδιο χωρίς επιπλέον κόστος.
-Κάθε έργο ανακαίνισης παραδίδεται σε άριστη προς χρήση κατάσταση αφού συνεργείο της εταιρίας μας αναλαμβάνει τον επαγγελματικό καθαρισμό του χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
-Η εμπειρία μας και τα έργα που έχουμε ολοκληρώσει διασφαλίζουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα και την κάλυψη οποιασδήποτε κατασκευαστικής ή σχεδιαστικής ανάγκης.
-Οι μηχανικοί της εταιρίας μας επιμορφώνονται συνεχώς και παρακολουθούν αδιαλείπτως τις εξελίξεις σε υλικά και εφαρμογές που καλύπτουν όλο το φάσμα ενός έργου ανακαίνισης.
-Το αρχικό συμφωνηθέν κόστος ενός έργου παρουσιάζεται αναλυτικά στην οικονομοτεχνική μας προσφορά και δεν αλλάζει από κρυφές χρεώσεις και ψιλά γράμματα.