Βάση της ισχύουσας νομοθεσίας οι εργασίες ανακαίνισης ενός διαμερίσματος που δεν τροποποιούν τις αρχιτεκτονικές του όψεις και την διαρύθμισή του δεν απαιτούν την έκδοση κάποιας άδειας. Έκδοση άδειας μικρής κλίμακας απαιτείται όταν χρειαζόμαστε την εγκατάσταση ικριωμάτων (σκαλωσιά) για να προβούμε σε κάποια επισκευή ή εξωτερική μόνωση.
Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μας φροντίζει πάντοτε να ενημερώνει γραπτώς τους ενοίκους-γείτονές σας για την επικείμενη έναρξη των εργασιών ανακαίνισης, καθώς και να μην παραβαίνει ποτέ την νομοθεσία περί κοινής ησυχίας.